Opći uvjeti poslovanja

PONUDA

Ponuda agencije za poslovanje nekretninama «CASULA» d.o.o.Rijeka  temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potpisanim posredničkim ugovorom ili nalogom. Naše ponude i obavijesti pri

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 

PONUDA

Ponuda agencije za poslovanje nekretninama «CASULA» d.o.o.Rijeka  temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potpisanim posredničkim ugovorom ili nalogom. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju.

OBVEZE AGENCIJE

  1.Zaključiti Ugovor ili Nalog o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili ekskluzivni)

 1. Nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu sa nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla
 2. Upoznati nalogodavca sa tržišnom vrijednosti nekretnine
 3. Upozoriti nalogodavca o nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu
 4. Kontrolirati isprave potrebne za pravovaljanost posredovanog posla
 5. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
 6. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu , oglasiti nekretninu na način na koji odredi agencija ili prema dogovoru
 7. Omogućiti razgled nekretnina
 8. Čuvati osobne podatke nalogodavca  te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu

10.Obavijestiti nalogodavca o svim poznatim okolnostima    
značajnim za namjeravani posao 
11.Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do 
zaključenja pravnog posla
12.Angažirati po svom izboru odvjetnički ured za zaključenje          
pravnog posla
13.Posredovati pri primopredaji nekretnine
14.Po punomoći u ime nalogodavca urudžbirati potrebnu doku-
mentaciju kod nadležne porezne uprave i zemljišno-
knjižnog odjela.

Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla a naročito ako je:
-neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime , broj telefona , faksa ili e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

OBVEZE NALOGODAVCA

1.Zaključiti Ugovor ili Nalog o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi)
2.Dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja
je predmet posredovanog posla
3.Obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
4.Osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika
5.Odmah nakon zaključenja posredovanog posla, odnosno Predugovora ili Ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju)
6.Obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini 
7.Nalogodavac je odgovoran za štetu , ako je postupio prijevarno , ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanog posla kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom ugovora dviju ugovornih strana.
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni , odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.
Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren. 
Visina naknade utvrđuje se Cjenikom posredničkih provizija propisanog od Hrvatske gospodarske komore naznačenog u prilogu:

 
 

Cjenik posredničkih provizija Hrvatske Gospodarske Komore

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za trgovinu
Udruženje poslovanja nekretninama
Zagreb, srpanj 2005.

C J E N I K 
posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, 
zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina 

Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.


KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija

6 %

Najniža ukupna provizija

4 %

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

2 ~ 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kn

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

2 ~ 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kn

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

 

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

2 ~ 3 %

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine

 

75 %

Minimalno

100%

Za najam ili zakup trajanja od 12 ~  59 mjeseci

150%

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca  i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine

 

75 %

Minimalno za najam

100 %

Minimalno za zakup

100 %

Za najam ili zakup trajanja od 12 ~ 59 mjeseci

150 %

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

PDV nije uključen u cijenu

PRESTANAK UGOVORA

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.
Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija , dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.
Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih  strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina prestao otkazom , ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakvu potražnju.
Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz Ugovora  ili Naloga o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom ili Nalogom , primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Opatiji.

U Opatiji, 01.siječnja 2008.godine

CASULA d.o.o.
Direktor:
Dipl.oecc.Dolores Marinelli

matelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju.

OBVEZE AGENCIJE

  1.Zaključiti Ugovor ili Nalog o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili ekskluzivni)

 1. Nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu sa nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla
 2. Upoznati nalogodavca sa tržišnom vrijednosti nekretnine
 3. Upozoriti nalogodavca o nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu
 4. Kontrolirati isprave potrebne za pravovaljanost posredovanog posla
 5. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
 6. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu , oglasiti nekretninu na način na koji odredi agencija ili prema dogovoru
 7. Omogućiti razgled nekretnina
 8. Čuvati osobne podatke nalogodavca  te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu

10.Obavijestiti nalogodavca o svim poznatim okolnostima    
značajnim za namjeravani posao 
11.Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do 
zaključenja pravnog posla
12.Angažirati po svom izboru odvjetnički ured za zaključenje          
pravnog posla
13.Posredovati pri primopredaji nekretnine
14.Po punomoći u ime nalogodavca urudžbirati potrebnu doku-
mentaciju kod nadležne porezne uprave i zemljišno-
knjižnog odjela.

Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla a naročito ako je:
-neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime , broj telefona , faksa ili e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

OBVEZE NALOGODAVCA

1.Zaključiti Ugovor ili Nalog o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi)
2.Dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja
je predmet posredovanog posla
3.Obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
4.Osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika
5.Odmah nakon zaključenja posredovanog posla, odnosno Predugovora ili Ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju)
6.Obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini 
7.Nalogodavac je odgovoran za štetu , ako je postupio prijevarno , ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanog posla kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom ugovora dviju ugovornih strana.
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni , odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.
Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren. 
Visina naknade utvrđuje se Cjenikom posredničkih provizija propisanog od Hrvatske gospodarske komore naznačenog u prilogu:

 

Cjenik posredničkih provizija Hrvatske Gospodarske Komore

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za trgovinu
Udruženje poslovanja nekretninama
Zagreb, srpanj 2005.

C J E N I K 
posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, 
zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina 

Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.


KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija

6 %

Najniža ukupna provizija

4 %

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

2 ~ 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kn

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

2 ~ 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kn

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

 

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

2 ~ 3 %

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine

 

75 %

Minimalno

100%

Za najam ili zakup trajanja od 12 ~  59 mjeseci

150%

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca  i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine

 

75 %

Minimalno za najam

100 %

Minimalno za zakup

100 %

Za najam ili zakup trajanja od 12 ~ 59 mjeseci

150 %

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

PDV nije uključen u cijenu

PRESTANAK UGOVORA

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.
Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija , dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.
Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih  strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina prestao otkazom , ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakvu potražnju.
Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz Ugovora  ili Naloga o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom ili Nalogom , primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Opatiji.

U Opatiji, 01.siječnja 2008.godine

CASULA d.o.o.
Direktor:
Dipl.oecc.Dolores Marinelli